für - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-14 19:55

  • Haseł: 58325


1. für przyimek + AKK dla, za
2. Für das (nur Singular); das Für und Wider za i przeciw
3. begeistern czasownik begeistert, begeisterte, hat begeistert zachwycać, zapalać jemanden für etwas kogoś do czegoś; sich für etwas begeistern entuzjazmować się czymś, zachwycać się czymś, pasjonować się czymś
4. Bresche die (PL die Breschen) hist. wyłom; für jemanden/etwas eine Bresche schlagen wstawić się za kimś/czymś; für jemanden in die Bresche springen stanąć w obronie kogoś, wyręczyć kogoś
5. Verständnis das (nur Singular) zrozumienie; Verständnis für etwas haben mieć zrozumienie dla czegoś; vielen Dank für Ihr Verständnis dziękujemy bardzo za Państwa zrozumienie / wyrozumiałość
6. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
7. Aufmerksamkeit die (nur Singular) uwaga, uprzejmość, grzeczność, zwrócenie uwagi; die (PL die Aufmerksamkeiten) upominek; Aufmerksamkeit für etwas zeigen/bekunden okazywać zainteresowanie czymś; jemandes Aufmerksamkeit erregen wzbudzać w kimś zainteresowanie; jemanden mit Aufmerksamkeiten überschütten/verwöhnen zasypywać/rozpieszczać kogoś upominkami; vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bardzo dziękuję za Państwa uwagę
8. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś
9. hinderlich przymiotnik zawadzający; für etwas/einer Sache (DAT) hinderlich sein przeszkadzać czemuś
10. haftbar przymiotnik odpowiedzialny; für etwas haftbar sein być za coś odpowiedzialnym
11. haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać; für etwas haften ręczyć za coś
12. Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
13. Partei die (PL die Parteien) polit. partia, strona (dyskusji, umowy); politische Partei partia polityczna; für jemanden Partei ergreifen stawać po czyjejś stronie
14. ungut przymiotnik niepomyślny; ein ungutes Gefühl niemiłe uczucie, złe przeczucie; nichts für ungut! proszę nie brać tego za złe!
15. liefern czasownik liefert, lieferte, hat geliefert dostarczać, dawać; den Beweis für etwas liefern dostarczać dowód czegoś; jemandem/sich (DAT) eine Schlacht liefern wydawać komuś/sobie bitwę, toczyć z kimś/ze sobą walkę
16. Vorbereitung die (PL die Vorbereitungen) przygotowanie; Vorbereitungen für etwas treffen czynić przygotowania do czegoś
17. charakteristisch przymiotnik charakterystyczny; für jemanden/etwas charakteristisch sein być typowym dla kogoś/czegoś
18. Lehrstuhl der (PL die Lehrstühle) katedra w szkole wyższej; Lehrstuhl für Germanistik katedra germanistyki
19. Bauwesen das (nur Singular) budownictwo; Fachschule für Bauwesen technikum budowlane
20. Fimmel der (PL die Fimmel) pot. bzik; einen Fimmel für etwas haben mieć fioła na punkcie czegoś, mieć bzika na punkcie czegoś
21. agitieren czasownik agitiert, agitierte, hat agitiert agitować für jemanden/etwas za kimś/czymś, na rzecz kogoś/czegoś
22. empfänglich przymiotnik wrażliwy, czuły, wyczulony, podatny für na
23. bekannt przymiotnik (bekannter, bekannteste) znany, słynny, wiadomy, znajomy für etwas bekannt sein słynąć z czegoś; jemanden mit jemandem bekannt machen kontaktować kogoś z kimś; etwas bekannt machen rozgłaszać coś, nagłaśniać coś, upubliczniać coś
24. OSZE skrót od Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa polit. OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
25. eingenommen przymiotnik usposobiony für przychylnie do, uprzedzony gegen do, zarozumiały, mający wysokie wyobrażenie von sich o sobie
26. Parteinahme die (PL die Parteinahmen) ujęcie się; Parteinahme für etwas ujęcie się za czymś
27. schuldig przymiotnik winny, winien, dłużny; jemanden für schuldig erklären uznawać kogoś za winnego
28. auslegen czasownik legt aus, legte aus, hat ausgelegt wykładać, kłaść, interpretować, komentować; Waren auslegen wykładać towary; Geld für jemanden auslegen wykładać za kogoś pieniądze
29. hegen czasownik hegt, hegte, hat gehegt chronić, pielęgnować, odczuwać; Liebe für jemanden hegen żywić miłość do kogoś; einen Wunsch hegen odczuwać pragnienie; Zweifel hegen mieć wątpliwości
30. unfähig przymiotnik niezdolny; sie ist für diese Arbeit unfähig ona się nie nadaje do tej pracy; unfähig sein, etwas zu tun być niezdolnym do zrobienia czegokolwiek


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.