nehmen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 08:35

  • Haseł: 58325


1. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
2. nehme czasownik PATRZ nehmen
3. Beschlag der (PL die Beschläge) osad, okucie; etwas in Beschlag nehmen zagarnąć coś; jemanden in Beschlag nehmen absorbować kogoś
4. Platz der (PL die Plätze) miejsce, plac; Platz nehmen zajmować miejsce, zasiadać; nehmen Sie Platz! proszę usiąść!; auf fremdem Platz na obcym boisku, na wyjeździe; einen Platz suchen szukać posady; den dritten Platz einnehmen zajmować trzecie miejsce, uplasować się na trzecim miejscu; am falschen Platz w niewłaściwym miejscu
5. auseinander przysłówek oddzielnie; auseinander nehmen rozbierać, demontować; auseinander gehen rozchodzić się; auseinander brechen rozpadać się, rozlatywać się; auseinander setzen wyjaśniać; sich mit etwas auseinander setzen zajmować się czymś, rozważać coś
6. Stellung die (PL die Stellungen) stanowisko, pozycja; zu etwas Stellung nehmen ustosunkowywać się do czegoś
7. Anstoß der (PL die Anstöße) impuls, zgorszenie, sport rozpoczęcie gry; den Anstoß zu etwas geben dawać impuls do czegoś, inicjować coś; an etwas Anstoß nehmen gorszyć się czymś
8. Rücksicht die (PL die Rücksichten) wzgląd; mit Rücksicht auf ze względu na; auf jemanden/etwas Rücksicht nehmen mieć wzgląd na kogoś/coś, uwzględniać kogoś/coś
9. Abschied der (PL die Abschiede) pożegnanie, rozstanie się; von jemandem Abschied nehmen żegnać się z kimś; zum Abschied na pożegnanie
10. Empfang der (PL die Empfänge) przyjęcie, odbiór, powitanie, recepcja; ein Empfang beim Rektor przyjęcie u rektora; Empfang des Briefes przyjęcie listu; etwas in Empfang nehmen przyjmować coś
11. Lupe die (PL die Lupen) lupa; jemanden/etwas unter die Lupe nehmen pot. brać kogoś/coś pod lupę
12. Vorbild das (PL die Vorbilder) wzór, przykład, prototyp, model; nach dem Vorbild za przykładem, na wzór; sich DAT jemanden zum Vorbild nehmen brać sobie kogoś za przykład; ohne Vorbild bezprecedensowy, bez precedensu
13. ernst przymiotnik, przysłówek poważny, na serio, poważnie; ernstes Gesicht poważna mina; etwas ernst nehmen brać coś poważnie; ernste Zeiten ciężkie czasy
14. Kreuzverhör das (PL die Kreuzverhöre) prawn. przesłuchanie krzyżowe; jemanden ins Kreuzverhör nehmen przen. wziąć kogoś w krzyżowy ogień pytań
15. Schoß der (PL die Schöße) anat. łono, pot. kolana; ein Kind auf den Schoß nehmen brać dziecko na kolana
16. huckepack przysłówek na barana, na plecach; etwas huckepack tragen nieść coś na plecach; etwas huckepack nehmen wziąć coś na plecy
17. Haken der (PL die Haken) hak, haczyk, dawn. socha; auf den Haken nehmen brać na hol
18. Rauschgift das (PL die Rauschgifte) narkotyk, środek odurzający; Rauschgift nehmen brać narkotyki
19. Ende das (PL die Enden) koniec, zakończenie, kres; Ende des Jahres koniec roku; zu Ende gehen kończyć się, wyczerpywać się; kein Ende nehmen nie kończyć się; sich (AKK) dem Ende zuneigen dobiegać kresu; am Ende des Lebens u kresu życia
20. Abkürzung die (PL die Abkürzungen) skrót, jęz. abrewiatura; eine Abkürzung nehmen iść na skróty
21. Vorfahrt die (nur Singular) mot. pierwszeństwo przejazdu; die Vorfahrt beachten przestrzegać pierwszeństwa przejazdu; jemandem die Vorfahrt nehmen wymuszać na kimś pierwszeństwo przejazdu
22. Steroid das (PL die Steroide) chem. steroid, steryd; Steroide nehmen brać sterydy
23. Kappe die (PL die Kappen) czapka, beret, pokrywa, nakrętka, zakrętka, szpic buta, napiętek; etwas auf seine Kappe nehmen pot. brać coś na swoją odpowiedzialność
24. Abendmahl das (PL die Abendmahle) wieczerza; das Heilige Abendmahl rel. Wieczerza Pańska, komunia; das Abendmahl nehmen przyjmować komunię
25. Korn das (PL die Körner) ziarnko, ziarno, zboże, mil. muszka; jemanden/etwas aufs Korn nehmen pot. przen. brać kogoś na celownik, brać kogoś na muszkę
26. Angriff der (PL die Angriffe) atak, natarcie, napad, napaść; etwas in Agriff nehmen pot. zabierać się do czegoś
27. Reißaus der (nur Singular); Reißaus nehmen pot. dać drapaka
28. überhand przysłówek überhand nehmen mnożyć się, wzmagać się
29. Verwahrung die (nur Singular) przechowanie, depozyt, protest, zastrzeżenie; in Verwahrung geben oddawać na przechowanie, oddawać w depozyt; in Verwahrung nehmen brać na przechowanie, brać w depozyt
30. Kauf der (PL die Käufe) kupno, zakup; ein guter Kauf dobry zakup; etwas in Kauf nehmen akceptować coś, uwzględniać coś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.