rada - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-05 08:41

  • Haseł: 58325


1. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
2. Ratschlag der (PL die Ratschläge) rada, porada
3. Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa; der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Rada Bezpieczeństwa ONZ
4. Zuraten das (nur Singular) rada, porada; auf Zuraten za radą
5. beratend przymiotnik doradczy; jemandem beratend zur Seite stehen posłużyć komuś swoją radą
6. Aufsichtsrat der (PL die Aufsichtsräte) rada nadzorcza
7. Staatsrat der (PL die Staatsräte) rada państwa
8. Sprachrat der (nur Singular); der Deutsche Sprachrat Rada Języka Niemieckiego
9. Bürgerschaft die (PL die Bürgerschaften) ogół obywateli, rada miejska
10. Weltklimarat der (nur Singular) Światowa Rada Klimatyczna
11. Seite die (PL die Seiten) strona; von allen Seiten ze wszystkich stron; jemandes schwache/starke Seite czyjaś słaba/mocna strona; aus der anderen Seite z drugiej strony; jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen służyć komuś radą i pomocą
12. Stadtrat der (PL die Stadträte) rada miasta
13. UNO-Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ
14. Kriegsrat der (PL die Kriegsräte) rada wojenna; Kriegsrat halten żart. naradzać się
15. Weltsicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ
16. Verwaltungsrat der (PL die Verwaltungsräte) rada nadzorcza
17. Betriebsrat der (PL die Betriebsräte) rada pracownicza
18. Ältestenrat der (PL die Ältestenräte) konwent seniorów, rada starszych
19. Gemeinderat der (PL die Gemeinderäte) rada gminy
20. befolgen czasownik befolgt, befolgte, hat befolgt słuchać się, stosować się; einen Rat befolgen iść za radą; die Vorschriften befolgen przestrzegać przepisów
21. Ministerrat der (PL die Ministerräte) rada ministrów
22. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
23. Beirat der (PL die Beiräte) doradca, komitet doradczy, rada
24. Kuratorium das (PL die Kuratorien) rada nadzorcza, gremium nadzorcze, sekretariat uniwersytetu
25. Kollegium das (PL die Kollegien) kolegium, komisja, rada pedagogiczna
26. Tipp der (PL die Tipps) praktyczna rada, wskazówka, podpowiedź, porada
27. Bundesrat der (nur Singular) Bundesrat (rada związkowa, federalna)
28. Lehre die (PL die Lehren) nauka, teoria, doktryna, nauczka, morał, rada, termin, praktyki, rel. nauczanie; jemandem eine Lehre geben dać komuś nauczkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.