Licencja na użytkowanie programu
Komputerowy Słownik Niemiecko-Polski


Typ: DARMOWY / FREEWARE Copyright (c) 2001-2006 Maciej Pańków
Baza wulgaryzmów, terminów informatycznych i językowych (c) Stanisław Karszyń
Dozwolone jest bezpłatne użytkowanie oraz dystrybuowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania integralności pakietu.
Szczegółowe zasady licencji określa Umowa Licencyjna.

Umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy autorem oprogramowania zwanym dalej Autorem, a osobą użytkującą Oprogramowanie zwaną dalej Użytkownikiem.

W skład Oprogramowania wchodzi program Komputerowy Słownik Niemiecko-Polski autorstwa Macieja Pańkowa oznaczone nazwą i numerem wersji, baza głowna wyrazów i dokumentacja w formie elektronicznej oraz baza wulgaryzmów, terminów informatycznych i językowych autorstwa Stanisława Karszynia. Nośnik danych, na którym dystrybuowane są programy nie jest zaliczany jako składnik Oprogramowania.

Umowa licencyjna zawierana jest w momencie instalacji, pierwszego uruchomienia, kopiowania, dystrybucji, lub jakiegokolwiek użycia Oprogramowania.

Oprogramowanie chronione jest polskim prawem oraz porozumieniami międzynarodowymi. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Jeżeli nie jest inaczej określone to wszelkie prawa autorskie (osobiste jak i majątkowe) do składników Oprogramowania należą do Macieja Pańkowa zwanego dalej Autorem.

Ograniczenia w użytkowaniu
Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji i zmian do Oprogramowania.
Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek zysków materialnych za udostępnianie Oprogramowanie przez Użytkownika.
Zabroniona jest deasemblacja, dekompilacja lub jakikolwiek inny sposób tłumaczenia kodu Oprogramowania.
Zabronione jest udostępnianie innym zmodyfikowanej wersji bazy wyrazów. Modyfikacji można dokonywać wyłącznie na własny użytek.
Oprogramowanie przeznaczone jest do użytku bezpłatnego.
Użytkowanie Oprogramowania nie podlega ograniczeniu terytorialnemu.

Rozpowszechnianie i kopiowanie Oprogramowania
Dozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania bez ograniczeń co do liczby kopii i miejsca użytkowania, zarówno na komputerach domowych, jak i w zakładach pracy, szkołach, innych ośrodkach oświatowych etc.
Zabronione jest pobieranie opłat za kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania. Oprogramowanie może być rozpowszechniane wyłącznie bezpłatnie. Wyjątkiem może być koszt nośników danych (na których Oprogramowanie jest dostarczane), które nie wchodzą w skład Oprogramowania.
Osoba rozpowszechniająca Oprogramowanie zobowiązana jest do jasnego informowania o prawach autorskich i Autorze Oprogramowania.

Ograniczenia odpowiedzialności
Oprogramowanie dostarczane jest w stanie "takim, w jakim jest". Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania. Autor oraz osoby rozpowszechniające Oprogramowanie nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania Użytkownika. Tym samym Autor jak i osoby rozpowszechniające Oprogramowanie nie odpowiadają za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.

Skutki zerwania Umowy
W przypadku zerwania Umowy poprzez złamanie jej zasad bądź z innego powodu Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania użytkowania Oprogramowania oraz do jego usunięcia ze stanowisk komputerowych, na których zostały umieszczone. Złamanie zasad Umowy może wiązać się ze skutkami cywilno karnymi regulowanymi odpowiednimi przepisami prawa.