dalej - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-15 15:34

  • Haseł: 58325


1. weiterhin przysłówek dalej, nadal; etwas weiterhin tun coś dalej robić
2. marsch wykrzyknik pot. dalej!
3. ferner przysłówek dalej, poza tym
4. fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
5. weiter przymiotnik, przysłówek dalszy, dodatkowy, dalej, następnie, potem; das Leben geht weiter życie toczy się dalej; bis auf weiteres na razie, póki co
6. weitergehen czasownik geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen iśc dalej, kontynuować drogę; wie soll das weitergehen? co ma być dalej?
7. nun przysłówek w tej chwili, tymczasem, teraz, obecnie; nun ja no tak; was nun? i co dalej?; spójnik ponieważ, skoro; nun ja, aber... owszem, ale...; nun gut pot. dobra, zgoda; nun ja, wenn du meinst skoro tak sądzisz; nun komm schon! pot. no chodź już!
8. los przymiotnik, przysłówek wolny, luźny, swobodnie; Achtung, fertig, los! do biegu, gotowi, start!; was ist los? co się stało?; na leg los! pot. no dalej!, jazda!, no zaczynaj!
9. davonjagen czasownik jagt davon, jagte davon, hat/ist davongejagt odpędzać, przeganiać / popędzić dalej
10. Latein das (nur Singular) łacina; mit seinem Latein am Ende sein przen. być w kropce, nie wiedzieć, do dalej robić
11. fürbass przysłówek dawn. żart. dalej
12. usw. skrót od und so weiter itd., i tak dalej
13. weiterarbeiten czasownik arbeitet weiter, arbeitete weiter, hat weitergearbeitet pracować dalej
14. weiterbilden czasownik bildet weiter, bildete weiter, hat weitergebildet kształcić dalej; sich weiterbilden dokształcać się
15. weiterentwickeln czasownik entwickelt weiter, entwickete weiter, hat weiterentwickelt rozwijać dalej, udoskonalać
16. weiterfahren czasownik fährt weiter, fuhr weiter, ist weitergefahren jechać dalej
17. bleiben czasownik bleibt, blieb, ist geblieben zostawać, pozostawać; sitzen bleiben nie wstawać; ernsthaft bleiben zachowywać powagę; bei der Sache bleiben nie odbiegać od tematu; ich bin heute zu Hause geblieben zostałem dzisiaj w domu; stehen bleiben nie siadać, stawać, zatrzymywać się, nie iść dalej; sitzen bleiben pot. powtarzać klasę, zimować
18. weiterführen czasownik führt weiter, führte weiter, hat weitergeführt kontynuować, prowadzić dalej
19. weiterführend przymiotnik prowadzący dalej, kontynuacyjny, ponadpodstawowy; weiterführende Schule szkoła ponadpodstawowa
20. Weitergabe die (nur Singular) przekazanie, przekazywanie, podanie dalej
21. weitergeben czasownik gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben podawać dalej
22. weiterleiten czasownik leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet przekazywać, kierować dalej; Informationen weiterleiten przekazywać informacje
23. weiterreden czasownik redet weiter, redete weiter, hat weitergeredet mówić dalej
24. weiterreichen czasownik reicht weiter, reichte weiter, hat weitergereicht podawać dalej
25. weitersagen czasownik sagt weiter, sagte weiter, hat weitergesagt przekazywać dalej, rozpowiadać, opowiadać
26. weiterschicken czasownik schickt weiter, schickte weiter, hat weitergeschickt posyłać dalej
27. weiterschlafen czasownik schläft weiter, schlief weiter, hat weitergeschlafen spać dalej, nie budzić się
28. weitersehen czasownik sieht weiter, sah weiter, hat weitergesehen zobaczyć co dalej
29. weiterspielen czasownik spielt weiter, spielte weiter, hat weitergespielt kontynuować grę, grać dalej
30. draufsetzen czasownik setzt drauf, setzte drauf, hat draufgesetzt pot. sadzać jemanden kogoś; noch eins/einen draufsetzen pot. iść o krok dalej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.