dawać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 18:17

  • Haseł: 58325


1. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
2. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
3. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
4. verabfolgen czasownik verabfolgt, verabfolgte, hat verabfolgt dawn. podawać, dawać, aplikować
5. abwerfen czasownik wirft ab, warf ab, hat abgeworfen zrzucać, ekon. dawać, przynosić; Flugblätter abwerfen zrzucać ulotki; 50 Prozent Gewinn abwerfen przynosić 50 procent zysku
6. angedeihen czasownik gedeiht an, gedieh an, hat angediehen ; angedeihen lassen użyczać, dawać jemandem etwas komuś coś
7. liefern czasownik liefert, lieferte, hat geliefert dostarczać, dawać; den Beweis für etwas liefern dostarczać dowód czegoś; jemandem/sich (DAT) eine Schlacht liefern wydawać komuś/sobie bitwę, toczyć z kimś/ze sobą walkę; die bestellte Ware frei Haus liefern dostarczać zamówiony towar bezpłatnie do domu
8. mitgeben czasownik gibt mit, gab mit, hat mitgegeben dawać na drogę, dawać w posagu
9. erweichen czasownik erweicht, erwich, hat erwichen zmiękczać, rozmiękczać, przen. wzruszać; sich erweichen lassen dawać się uprosić, dawać się ubłagać
10. abwinken czasownik winkt ab, winkte ab, hat abgewinkt dawać ręką znak odmowy, dawać ręką znak dezaprobaty
11. durchwinken czasownik winkt durch, winkte durch, hat durchgewinkt/durchgewunken skinięciem dawać znak do przekroczenia (granicy, punktu kontroli), pot. przen. przepychać, dawać zielone światło, przyzwalać
12. Einlass der (PL die Einlässe) wpuszczenie, wstęp, dostęp, wpust; jemandem Einlass gewähren dawać komuś dostęp, dawać komuś wstęp, wpuszczać kogoś
13. abrocken czasownik rockt ab, rockte ab, hat abgerockt pot. dawać czadu (grając rockową muzykę lub tańcząc do niej)
14. Zack der (nur Singular); auf Zack sein pot. dawać sobie radę, być czujnym, funkcjonować jak należy; auf Zack bringen pot. doprowadzać do porządku
15. aufbieten czasownik bietet auf, bot auf, hat aufgeboten mobilizować, używać, dawać na zapowiedzi
16. mitgehen czasownik geht mit, ging mit, ist mitgegangen iść mit jemandem z kimś, przen. dawać się porwać; etwas mitgehen lassen zwędzić coś
17. Kuss der (PL die Küsse) pocałunek, całus; Kuss auf den Mund pocałunek w usta; jemandem einen Kuss geben całować kogoś, dawać komuś całusa
18. hinreißen czasownik reißt hin, riss hin, hat hingerissen porywać, zachwycać, fascynować; sich hinreißen lassen dawać się ponieść emocjom
19. Wort das (PL die Wörter oder die Worte) wyraz, słowo, słówko; Wort für Wort słowo w słowo; das ist mein letztes Wort to moje ostatnie słowo; das letzte Wort behalten przen. mieć ostatnie słowo; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo; mit anderen Worten innymi słowy
20. klarkommen czasownik kommt klar, kam klar, ist klargekommen radzić sobie, dawać sobie radę mit etwas z czymś
21. verabschieden czasownik verabschiedet, verabschiedete, hat verabschiedet żegnać, zwalniać, dawać dymisję; sich von jemandem verabschieden żegnać się z kimś; ein Gesetz verabschieden uchwalać ustawę
22. spicken czasownik spickt, spickte, hat gespickt szpikować, napychać, pot. przen. przekupywać, dawać łapówkę, ściągać (na sprawdzianie); sie wurde beim Spicken erwischt została przyłapana na ściąganiu
23. vorschießen czasownik schießt vor, schoss vor, ist vorgeschossen wyskakiwać naprzód, wysforować się na czoło; (hat vorgeschossen) dawać zaliczkę, pożyczać
24. abblitzen czasownik blitzt ab, blitzte ab, hat abgeblitzt pot. nic nie wskórać; jemanden abblitzen lassen spławiać kogoś, dawać komuś kosza
25. signalisieren czasownik signalisiert, signalisierte, hat signalisiert sygnalizować, dawać sygnały
26. Lebenszeichen das (PL die Lebenszeichen) znak życia; kein Lebenszeichen von sich geben nie dawać znaku życia; seit ihrer Abreise haben sie kein Lebenszeichen von ihr bekommen od wyjazdu nie odezwała się do nich
27. türmen czasownik türmt, türmte, hat getürmt piętrzyć (akta, papiery); sich türmen piętrzyć się, narastać; die Wellen türmen sich fale piętrzą się (ist getürmt) dawać nogę, zwiewać
28. trauen czasownik traut, traute, hat getraut ufać, dowierzać, mieć zaufanie, wierzyć, dawać ślub, udzielać ślubu; seinen Augen nicht trauen nie wierzyć własnym oczom; sich trauen śmieć, mieć odwagę; jemandem keinen Meter über den Weg trauen przen. nie ufać komuś zupełnie
29. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
30. aufschwatzen czasownik schwatzt auf, schwatzte auf, hat aufgeschwatzt pot. wciskać, wmawiać jemandem etwas komuś coś; sich (DAT) etwas aufschwatzen lassen dawać sobie coś wciskać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.