grunt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-09 14:45

  • Haseł: 58325


1. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie
2. Untergrund der (PL die Untergründe) podłoże, grunt, tło, polit. podziemie
3. Freiland das (nur Singular) grunt otwarty, grunt uprawny; im Freiland pod gołym niebem
4. Steinboden der (PL die Steinböden) kamienisty grunt, kamienna posadzka
5. brennen czasownik brennt, brannte, hat gebrannt palić, palić się, płonąć, gorzeć, pałać, parzyć, piec, wypalać, wypalać znak, piętnować, bot. zool. wywoływać oparzenie; sich brennen oparzyć się; eine CD brennen wypalać płytę CD; vor Liebe brennen pałać miłością; der Boden brennt ihr unter den Füßen grunt jej się pali pod nogami
6. Sumpfboden der (PL die Sumpfböden) bagnisty grunt, bagnista gleba
7. vorfühlen czasownik fühlt vor, fühlte vor, hat vorgefühlt badać grunt, sondować
8. Boden der (PL die Böden) ziemia, gleba, grunt, dno, spód
9. absacken czasownik sackt ab, sackte ab, ist abgesackt pot. spadać, opadać, tracić na wysokości, tonąć, obsuwać się; der Boden sackt ab grunt się obsuwa; sein Blutdruck sackt ab jego ciśnienie krwi spada
10. Sandboden der (PL die Sandböden) grunt piaszczysty
11. sacken czasownik sackt, sackte, ist gesackt opadać, siadać, obsuwać się, runąć; der Grund sackt grunt osiada
12. vorarbeiten czasownik arbeitet vor, arbeitete vor, hat vorgearbeitet wykonywać pracę wstępną, przygotowywać grunt, odpracowywać z góry; sich vorarbeiten przebijać się do przodu
13. Weinlage die (PL die Weinlagen) grunt pod uprawę winorośli
14. grünen czasownik grünt, grünte, hat gegrünt zielenić się, zielenieć
15. Kiesboden der (PL die Kiesböden) grunt żwirowy
16. Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie
17. Waldboden der (PL die Waldböden) grunt leśny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.