halten - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 22:34

  • Haseł: 58325


1. halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę
2. fern halten czasownik hält fern, hielt fern, hat fern gehalten trzymać z daleka; sich fern halten trzymać się daleko, z daleka
3. hielt czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika halten
4. hält czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika halten
5. Zaum der (PL die Zäume) uzda; jemanden im/in Zaum halten przen. trzymać kogoś w ryzach; die Zunge/die Nerven im/in Zaum halten przen. trzymać język/nerwy na wodzy
6. gehalten czasownik forma Partizip Perfekt czasownika halten
7. sauber przymiotnik, przysłówek czysty, schludny, czysto, schludnie; sauber halten utrzymywać w czystości; sauber machen czyścić, sprzątać
8. Zusage die (PL die Zusagen) zgoda, akceptacja, obietnica, przyrzeczenie, zobowiązanie; eine Zusage halten dotrzymać obietnicy
9. möglich przymiotnik, przysłówek możliwy, przypuszczalny, możliwie; etwas für möglich halten uważać coś za możliwe; etwas möglich machen umożliwić coś
10. Umschau der (nur Singular) przegląd, panorama; Umschau halten rozglądać się, wypatrywać
11. Rede die (PL die Reden) mowa, przemówienie eine Rede halten wygłaszać mowę, wygłaszać przemówienie
12. umschlingen czasownik umschlingt, umschlang, hat umschlungen obejmować, ściskać, oplatać, owijać; sich umschlingen obejmować się, ściskać się; umschlungen halten trzymać w objęciach
13. Wacht die (PL die Wachten) straż; Wacht halten lit. pełnić straż
14. Spannung die (PL die Spannungen) także fiz. napięcie; elektrische Spannung napięcie elektryczne; etwas voller Spannung erwarten oczekiwać czegoś w napięciu; jemanden in Spannung halten trzymać kogoś w napięciu; zu Spannungen führen prowadzić do napięć, zadrażniać
15. Laudatio die (PL die Laudationes/Laudationen) laudacja, mowa pochwalna; die Laudatio halten wygłaszać laudację
16. Referat das (PL die Referate) referat; ein Referat halten wygłaszać referat
17. zugute przysłówek jemandem zugute kommen wychodzić komuś na dobre; jemandem etwas zugute halten nie poczytywać komuś czegoś za złe
18. beste przymiotnik najlepsza, najlepsze; jemanden zum Besten halten pot. nabić kogoś w butelkę
19. Gleichgewicht das (nur Singular) równowaga; Gleichgewicht halten utrzymać równowagę; Gleichgewicht verlieren stracić równowagę
20. Nachschau die (nur Singular); Nachschau halten sprawdzać, zobaczyć
21. Hintertür die (PL die Hintertüren) tylne drzwi, przen. furtka; sich eine offene Hintertür halten/lassen zostawić sobie otwartą furtkę
22. Kontakt der (PL die Kontakte) kontakt; mit jemandem Kontakt halten utrzymywać z kimś kontakt, pozostawać z kimś w kontakcie; mit jemandem Kontakt aufnehmen nawiązywać z kimś kontakt, kontaktować się z kimś
23. Rücksprache die (PL die Rücksprachen) konsultacja; mit jemandem Rücksprache halten porozumieć się z kimś; nach Rücksprache mit Frau Weber po konsultacji z panią Weber
24. Winterschlaf der (nur Singular) zool. sen zimowy; Winterschlaf halten zapadać w sen zimowy
25. Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit
26. Strafpredigt die (PL die Strafpredigten) pot. kazanie; jemandem eine Strafpredigt halten prawić komuś kazanie
27. Ansprache die (PL die Ansprachen) przemowa, przemówienie, ustne zwrócenie się, orędzie; eine Ansprache halten przemawiać
28. Feiertag der (PL die Feiertage) święto, dzień wolny od pracy; Feiertage halten przestrzegać świąt; kirchlicher Feiertag święto kościelne; staatlicher Feiertag święto państwowe
29. Mund der (PL die Münder) usta; Mund voll kęs, łyk, haust; seinen Mund halten pot. nie puszczać pary z ust, trzymać język za zębami; aus berufenem Munde z miarodajnych źródeł; in aller Munde sein być na ustach wszystkich
30. Maß das (PL die Maße) miara, rozmiar, stopień, umiar; in hohem Maße w wysokim stopniu; Maß halten NP zachowywać umiar; in/mit Maßen z umiarem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.