kończyć - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-25 10:04

  • Haseł: 58325


1. beschließen czasownik beschließt, beschloss, hat beschlossen kończyć, postanawiać, uchwalać; einen Zug beschließen zamykać pochód; ein Gesetz beschließen uchwalać ustawę
2. absolvieren czasownik absolviert, absolvierte, hat absolviert kończyć (szkołę), załatwiać, rel. rozgrzeszać
3. fertig stellen czasownik stellt fertig, stellte fertig, hat fertiggestellt kończyć
4. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
5. aufhören czasownik hört auf, hörte auf, hat aufgehört przestawać, kończyć mit etwas coś; aufhören zu singen przestać śpiewać
6. schließen czasownik schließt, schloss, hat geschlossen zamykać, kończyć, zawierać, wypełniać, wnioskować; Frieden schließen zawierać pokój; Freundschaft schließen zawierać przyjaźń; sich schließen zamykać się; die Läden schließen zamykać sklepy
7. Ende das (PL die Enden) koniec, zakończenie, kres; Ende des Jahres koniec roku; zu Ende gehen kończyć się, wyczerpywać się; kein Ende nehmen nie kończyć się; sich (AKK) dem Ende zuneigen dobiegać kresu; am Ende des Lebens u kresu życia
8. enden czasownik endet, endete, hat geendet kończyć się, upływać; das wird böse enden to się źle skończy
9. ausklingen czasownik klingt aus, klang aus, ist ausgeklungen przebrzmiewać, zamierać (dźwięk), przen. kończyć się
10. scheitern czasownik scheitert, scheiterte, ist gescheitert kończyć się niepowodzeniem, rozbijać się, ponosić klęskę, ponosić fiasko; gescheiterter Selbstmörder niedoszły samobójca; gescheiterte Verhandlungen nieudane negocjacje
11. abbrechen czasownik bricht ab, brach ab, hat abgebrochen odłamywać, przerywać, kończyć, burzyć
12. Schluss der (PL die Schlüsse) koniec, wniosek, konkluzja; zum Schluss na koniec; Schluss machen kończyć
13. ausdrucken czasownik druckt aus, druckte aus, hat ausgedruckt wydrukować, kończyć druk
14. auslaufen czasownik läuft aus, lief aus, ist ausgelaufen wybiegać, wyciekać, wypływać, kończyć się, tracić ważność
15. ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
16. Punkt der (PL die Punkte) punkt, kropka; Punkt acht Uhr punkt ósma; im Punkt na punkcie; auf den Punkt bringen streszczać, kończyć, stawiać kropkę nad i
17. durchfallen czasownik fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen przelatywać przez coś, przepadać, kończyć się fiaskiem
18. durchlaufen czasownik läuft durch, lief durch, ist durchgelaufen biec przez, przeciekać, pot. zużywać chodzeniem; (durchläuft, durchlief, hat durchlaufen) przebiegać, przebywać, przemierzać, przeglądać, czytać pobieżnie; eine Schule durchlaufen przechodzić szkołę, kończyć szkołę
19. Neige die (PL die Neigen) resztka, koniec; zur Neige gehen chylić się ku końcowi, kończyć się; bis zur Neige genießen w pełni rozkoszować się
20. fertig przymiotnik gotowy; auf die Plätze, fertig, los! na miejsca, gotowi, start!; fertig sein pot. być wykończonym; etwas fertig stellen kończyć coś
21. ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się, gasnąć, wypadać; gehst du heute Abend aus? czy wychodzisz dzisiaj wieczorem?; die Haare/Zähne gehen ihm aus wychodzą mu włosy/wypadają mu zęby; das Geld geht aus pieniądze się kończą; Vorräte gehen aus zapasy się wyczerpują; gut/schlecht ausgehen dobrze/źle wypadać, dobrze/źle się kończyć; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem; davon ausgehen, dass... zakładać, że..., wychodzić z założenia, że...; Feuer geht aus ogień gaśnie
22. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
23. erschöpfen czasownik erschöpft, erschöpfte, hat erschöpft wyczerpywać, wycieńczać; sich erschöpfen kończyć się, wyczerpywać się
24. misslingen czasownik misslingt, misslang, ist misslungen nie udawać się, kończyć niepowodzeniem; misslungen nieudany
25. erledigen czasownik erledigt, erledigte, hat erledigt załatwiać, wykonywać einen Auftrag zlecenie; den Streit erledigen kończyć spór; Bedenken erledigen rozpraszać wątpliwości


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.