lęk - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-21 23:19

  • Haseł: 58325


1. Furcht die (nur Singular) lęk, obawa, strach, bojaźń, trwoga; ohne Furcht bez obawy; Furcht erwecken/erregen wywoływać strach, wzbudzać strach; Furcht erregend budzący trwogę
2. Arznei die (PL die Arzneien) lekarstwo, lek, medykament
3. Arzneimittel das (PL die Arzneimittel) środek leczniczy, medykament, lek
4. Schreck der (PL die Schrecke) strach, lęk, trwoga, przestrach, przerażenie, postrach; ein tödlicher Schreck śmiertelny strach; jemandem einen Schreck einjagen napędzić komuś strachu; vor Schreck zittern/wie gelähmt sein drżeć/być sparaliżowanym ze strachu; Schreck, lass nach! pot. tego jeszcze brakowało!
5. Schrecken der (PL die Schrecken) strach, lęk, trwoga, przestrach, przerażenie
6. Medikament das (PL die Medikamente) lekarstwo, lek, medykament
7. Todesangst die (PL die Todesängste) lęk przed śmiercią, pot. paniczny lęk
8. Canophobie die (PL die Canophobien) med. kynofobia, lęk przed psami
9. Angst die (PL die Ängste) strach, obawa, lęk, trwoga, niepokój; Angst um jemanden/etwas obawa o kogoś/coś; vor Angst ze strachu; Angst haben bać się; berechtigte/übertriebene Angst vor jemandem/etwas uzasadniony/przesadny strach przed kimś/czymś; jemandem Angst machen napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś
10. Psychopharmakon das (PL die Psychopharmaka, mst PL) lek psychotropowy
11. Höhenangst die (nur Singular) med. lęk wysokości, akrofobia
12. Hypsiphobie die (PL die Hypsiphobien) med. lęk wysokości
13. Schwellenangst die (nur Singular) lęk przed przekroczeniem progu instytucji publicznych
14. Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
15. Berührungsangst die (PL die Berührungsängste, mst PL) lęk przed kontaktem fizycznym
16. Blutphobie die (PL die Blutphobien) med. lęk przed krwią
17. Kynophobie die (PL die Kynophobien) med. kynofobia, lęk przed psami
18. lösen czasownik löst, löste, hat gelöst rozwiązywać, oddzielać, odkręcać, rozpuszczać; sich lösen rozwiązywać się, uwalniać się; eine Beziehung/Verlobung lösen zrywać związek/zaręczyny; eine Schraube lösen odkręcać śrubę; die Krawatte lösen rozwiązywać/poluzowywać krawat; die Handbremse lösen zwalniać hamulec ręczny; ein Rätsel/das Problem lösen rozwiązywać łamigłówkę/problem; ein Medikament in Wasser lösen rozpuszczać lek w wodzie; einen Fahrschein lösen kupować bilet
19. Klaustrophobie die (nur Singular) med. klaustrofobia, lęk przed zamknięciem
20. Zukunftsangst die (PL die Zukunftsängste) strach przed przyszłością, lęk przed przyszłością
21. Agoraphobie die (PL die Agoraphobien) med. agorafobia, lęk przestrzeni
22. Kastrationsangst die (nur Singular) psych. lęk kastracyjny
23. für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
24. Existenzangst die (PL die Existenzängste) lęk egzystencjalny
25. Allheilmittel das (PL die Allheilmittel) lek uniwersalny, także przen. panaceum
26. Spinnenphobie die (PL die Spinnenphobien) med. lęk przed pająkami, arachnofobia
27. Ailurophobie die (PL die Ailurophobien) med. felinofobia, lęk przed kotami
28. Mysophobie die (PL die Mysophobien) med. mizofobia, lęk przed zabrudzeniem się
29. Dentalphobie die (PL die Dentalphobien) med. dentofobia, odontofobia, lęk przed leczeniem stomatologicznym
30. Akrophobie die (PL die Akrophobien) med. akrofobia, lęk wysokości


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.