nehmen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 20:40

  • Haseł: 58325


1. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
2. nahm czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika nehmen
3. genommen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika nehmen
4. nimmt czasownik forma czasu teraźniejszego czasownika nehmen
5. Beschlag der (PL die Beschläge) osad, okucie; etwas in Beschlag nehmen zagarnąć coś; jemanden in Beschlag nehmen absorbować kogoś
6. nehme czasownik PATRZ nehmen
7. Platz der (PL die Plätze) miejsce, plac; Platz nehmen zajmować miejsce, zasiadać; nehmen Sie Platz! proszę usiąść!; auf fremdem Platz na obcym boisku, na wyjeździe; einen Platz suchen szukać posady; den dritten Platz einnehmen zajmować trzecie miejsce, uplasować się na trzecim miejscu; am falschen Platz w niewłaściwym miejscu
8. Ende das (PL die Enden) koniec, zakończenie, kres; Ende des Jahres koniec roku; zu Ende gehen kończyć się, wyczerpywać się; kein Ende nehmen nie kończyć się; sich (AKK) dem Ende zuneigen dobiegać kresu; am Ende des Lebens u kresu życia
9. Angriff der (PL die Angriffe) atak, natarcie, napad, napaść; etwas in Agriff nehmen pot. zabierać się do czegoś
10. Vorbild das (PL die Vorbilder) wzór, przykład, prototyp, model; nach dem Vorbild za przykładem, na wzór; sich DAT jemanden zum Vorbild nehmen brać sobie kogoś za przykład; ohne Vorbild bezprecedensowy, bez precedensu
11. überhand przysłówek überhand nehmen mnożyć się, wzmagać się
12. Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
13. Rauschgift das (PL die Rauschgifte) narkotyk, środek odurzający; Rauschgift nehmen brać narkotyki
14. Einfluss der (PL die Einflüsse) wpływ; auf jemanden/etwas einen Einfluss ausüben/nehmen wywierać na kogoś/coś wpływ; unter jemandes Einfluss stehen być pod czyimś wypływem
15. Lupe die (PL die Lupen) lupa; jemanden/etwas unter die Lupe nehmen pot. brać kogoś/coś pod lupę
16. Verwahrung die (nur Singular) przechowanie, depozyt, protest, zastrzeżenie; in Verwahrung geben oddawać na przechowanie, oddawać w depozyt; in Verwahrung nehmen brać na przechowanie, brać w depozyt
17. Abschied der (PL die Abschiede) pożegnanie, rozstanie się; von jemandem Abschied nehmen żegnać się z kimś; zum Abschied na pożegnanie
18. huckepack przysłówek na barana, na plecach; etwas huckepack tragen nieść coś na plecach; etwas huckepack nehmen wziąć coś na plecy
19. ernst przymiotnik, przysłówek poważny, na serio, poważnie; ernstes Gesicht poważna mina; etwas ernst nehmen brać coś poważnie; ernste Zeiten ciężkie czasy; ernst zu nehmend poważny, ważny, istotny
20. Ansatz der (PL die Ansätze) zaczątek, zarodek (choroby), biol. zawiązek, założenie wstępne, podejście (do problemu), osad, odkładanie się, gromadzenie się, rozbieg, rozpęd, tech. nasadka, przedłużacz, przystawka; einen Ansatz nehmen brać rozbieg, rozpędzać się
21. Kenntnis die (PL die Kenntnisse) wiadomość, wiedza; etwas zur Kenntnis nehmen przyjąć coś do wiadomości
22. Vorfahrt die (nur Singular) mot. pierwszeństwo przejazdu; die Vorfahrt beachten przestrzegać pierwszeństwa przejazdu; jemandem die Vorfahrt nehmen wymuszać na kimś pierwszeństwo przejazdu
23. Kappe die (PL die Kappen) czapka, beret, pokrywa, nakrętka, zakrętka, szpic buta, napiętek; etwas auf seine Kappe nehmen pot. brać coś na swoją odpowiedzialność
24. Haken der (PL die Haken) hak, haczyk, dawn. socha; auf den Haken nehmen brać na hol
25. Mut der (nur Singular) odwaga, męstwo, otucha, waleczność; jemandem den Mut nehmen dbierać komuś odwagę, pozbawiać kogoś odwagi
26. auseinander przysłówek oddzielnie; auseinander nehmen rozbierać, demontować; auseinander gehen rozchodzić się; auseinander brechen rozpadać się, rozlatywać się; auseinander setzen wyjaśniać; sich mit etwas auseinander setzen zajmować się czymś, rozważać coś
27. Pump der (PL die Pumpe) pot. pożyczka, kredyt; auf Pump nehmen brać na kredyt; auf Pump leben żyć z pożyczek
28. Schoß der (PL die Schöße) anat. łono, pot. kolana; ein Kind auf den Schoß nehmen brać dziecko na kolana
29. Kreuzverhör das (PL die Kreuzverhöre) prawn. przesłuchanie krzyżowe; jemanden ins Kreuzverhör nehmen przen. wziąć kogoś w krzyżowy ogień pytań
30. Korn das (PL die Körner) ziarnko, ziarno, zboże, mil. muszka; jemanden/etwas aufs Korn nehmen pot. przen. brać kogoś na celownik, brać kogoś na muszkę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.