rada - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-09 14:52

  • Haseł: 58325


1. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
2. Zuraten das (nur Singular) rada, porada; auf Zuraten za radą
3. Ratschlag der (PL die Ratschläge) rada, porada
4. Beirat der (PL die Beiräte) doradca, komitet doradczy, rada
5. Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa; der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Rada Bezpieczeństwa ONZ
6. Bundesrat der (nur Singular) Bundesrat (rada związkowa, federalna)
7. Ältestenrat der (PL die Ältestenräte) konwent seniorów, rada starszych
8. Betriebsrat der (PL die Betriebsräte) rada pracownicza
9. Tipp der (PL die Tipps) praktyczna rada, wskazówka, podpowiedź, porada
10. Verwaltungsrat der (PL die Verwaltungsräte) rada nadzorcza
11. Bürgerschaft die (PL die Bürgerschaften) ogół obywateli, rada miejska
12. Aufsichtsrat der (PL die Aufsichtsräte) rada nadzorcza
13. Sprachrat der (nur Singular); der Deutsche Sprachrat Rada Języka Niemieckiego
14. beratend przymiotnik doradczy; jemandem beratend zur Seite stehen posłużyć komuś swoją radą
15. Staatsrat der (PL die Staatsräte) rada państwa
16. UNO-Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ
17. Ministerrat der (PL die Ministerräte) rada ministrów
18. Kuratorium das (PL die Kuratorien) rada nadzorcza, gremium nadzorcze, sekretariat uniwersytetu
19. Kollegium das (PL die Kollegien) kolegium, komisja, rada pedagogiczna
20. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; das Hin und Her pot. bieganina, zamieszanie, ciągłe zmiany; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
21. Lehre die (PL die Lehren) nauka, teoria, doktryna, nauczka, morał, rada, termin, praktyki, rel. nauczanie; jemandem eine Lehre geben dać komuś nauczkę
22. Bundessicherheitsrat der (nur Singular) Federalna Rada Bezpieczeństwa
23. Kriegsrat der (PL die Kriegsräte) rada wojenna; Kriegsrat halten żart. naradzać się
24. Weltklimarat der (nur Singular) Światowa Rada Klimatyczna
25. Stadtrat der (PL die Stadträte) rada miasta
26. Gemeinderat der (PL die Gemeinderäte) rada gminy
27. Seite die (PL die Seiten) strona; von allen Seiten ze wszystkich stron; jemandes schwache/starke Seite czyjaś słaba/mocna strona; aus der anderen Seite z drugiej strony; jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen służyć komuś radą i pomocą
28. befolgen czasownik befolgt, befolgte, hat befolgt słuchać się, stosować się; einen Rat befolgen iść za radą; die Vorschriften befolgen przestrzegać przepisów
29. Weltsicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.