razy - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-14 10:20

  • Haseł: 58325


1. mal przysłówek razy; zwei mal zwei dwa razy dwa; sag mal an! powiedz no!; noch mal jeszcze raz; mach das nicht noch mal! nigdy więcej tego nie rób!
2. dreimal przysłówek trzy razy; dreimal in der Woche trzy razy w tygodniu
3. x-fach przymiotnik, przysłówek pot. wielokrotny, wiele razy, iks razy
4. siebzigmal przysłówek siedemdziesiąt razy
5. millionenfach przymiotnik, przysłówek milionowy, milion razy
6. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
7. fünfmal przysłówek pięć razy, pięciokrotnie
8. hintereinander przysłówek jeden za drugim; viermal hintereinander cztery razy z rzędu
9. vieltausendmal przysłówek tysiące razy
10. ganz przymiotnik, przysłówek cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie, bardzo, nad wyraz; den ganzen Tag cały dzień; mit ganzer Kraft z całej siły; ganze Jahre całe lata; in ganz Europa w całej Europie; ganz und gar kompletnie, zupełnie; eine ganz fremde Frau całkiem obca kobieta; im Ganzen war ich viermal hier w sumie byłem tutaj cztery razy; ganz im Gegenteil wprost przeciwnie; es ist ganz wichtig to bardzo ważne
11. Stunde die (PL die Stunden) godzina, lekcja, godzina lekcyjna; in einer Stunde za godzinę; eine halbe Stunde pół godziny; anderthalb Stunden półtorej godziny; drei viertel Stunden trzy kwadranse; eine Stunde Zeit haben mieć godzinę czasu; die Stunden dehnten sich endlos godziny ciągnęły się bez końca; 100 km in der Stunde/pro Stunde fahren jechać 100 km na godzinę; 5 mal pro Stunde 5 razy na godzinę; alle drei Stunden co trzy godziny; eine geschlagene Stunde bita/dobra godzina; die Stunde null godzina zero; Stunden nehmen/geben brać/dawać lekcje
12. neunmal przysłówek dziewięć razy
13. doppelt przymiotnik, przysłówek podwójny, podwójnie; doppelt so viel dwa razy tyle; doppelt gemoppelt pot. masło maślane
14. jährlich przysłówek corocznie, rocznie; zweimal jährlich dwa razy w roku
15. machen czasownik macht, machte, hat gemacht robić, porabiać, czynić, przyrządzać; Kaffee machen przyrządzać kawę; Aufsehen machen wzbudzać sensację; zwei mal zwei macht vier dwa razy dwa jest cztery; was/wie viel macht das? ile płacę?; was macht sie beruflich? czym ona zajmuje się zawodowo?
16. paar przymiotnik parę, kilka; ein paar Leute kilkoro ludzi, kilka osób; ein paar Mal kilka razy
17. sooft spójnik ilekroć, ile razy
18. einige liczebnik, zaimek kilka, kilku, niektórzy, niektóre, pewna, jakaś; nur einige waren noch da pozostało tylko kilka osób; einige Mal kilka razy; in einger Entfernung w pewnej odległości; vor einiger Zeit jakiś czas temu, niedawno; seit einiger Zeit od jakiegoś czasu
19. hundertmal przysłówek sto razy
20. achtmal przysłówek osiem razy
21. wievielmal przysłówek ile razy
22. zigmal przysłówek pot. iks razy
23. x-mal przysłówek wiele razy
24. zehnmal przysłówek dziesięć razy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.