•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Unterschied der (PL die Unterschiede) różnica, rozróżnienie; ohne Unterschied bez różnicy; das macht keinen Unterschied to nie robi różnicy; ein entscheidender/gewaltiger Unterschied decydująca/ogromna różnica; der kleine Unterschied żart. ta mała różnica (między kobietą i mężczyzną
2. Differenz die (PL die Differenzen) form. różnica, spór, zatarg
3. Größenunterschied der (PL die Größenunterschiede) różnica wielkości, różnica wzrostu, różnica rozmiarów
4. Spanne die (PL die Spannen) rozpiętość, różnica, przedział, odstęp, marża; ich habe nur noch eine kleine Spanne Zeit mam jeszcze tylko chwilkę
5. Preisdifferenz die (PL die Preisdifferenzen) różnica cen, różnica cenowa
6. Gefälle das (PL die Gefälle) nachylenie, pochyłość, spadek, spadzistość, różnica poziomów, rozpiętość; das Ost-West-Gefälle różnica poziomu rozwoju wschodniej i zachodniej części Niemiec
7. Höhenunterschied der (PL die Höhenunterschiede) różnica wysokości, różnica poziomów
8. Zeitverschiebung die (PL die Zeitverschiebungen) różnica czasowa, przesunięcie w czasie, różnica między strafami czasowymi
9. Abstand der (PL die Abstände) odległość, odstęp, dystans, różnica, odstępne; Abstand halten zachować odstęp; Abstand des Alters różnica wieku; mit großem Abstand führen prowadzić z dużą przewagą; von etwas Abstand nehmen odstępować od czegoś, pomijać coś; mit einzeiligem Abstand schreiben pisać z odstępem jednego wiersza
10. Differenzbetrag der (PL die Differenzbeträge) różnica w kwocie
11. Geschlechtsunterschied der (PL die Geschlechtsunterschiede) różnica płci
12. Gehaltsunterschied der (PL die Gehaltsunterschiede) różnica płacowa
13. Altersunterschied der (PL die Altersunterschiede) różnica wieku
14. Tordifferenz die (PL die Tordifferenzen) sport różnica bramek
15. Rundungsdifferenz die (PL die Rundungsdifferenzen) różnica wynikająca z zaokrągleń
16. Zeitdifferenz die (PL die Zeitdifferenzen) różnica czasu, interwał czasowy
17. Preisunterschied der (PL die Preisunterschiede) różnica cen
18. Renditengefälle das (PL die Renditengefälle) ekon. znaczna różnica w zyskach
19. Renditespanne die (PL die Renditespannen) ekon. różnica w zyskach
20. Meinungsverschiedenheit die (PL die Meinungsverschiedenheiten) różnica zdań, nieporozumienie
21. Leistungsabweichung die (PL die Leistungsabweichungen) ekon. różnica wydajności
22. Abweichung die (PL die Abweichungen) odchylenie, dewiacja, odstąpienie, odstępstwo, rozbieżność, różnica; die Messwerte zeigen eine Abweichung von fünf Prozent zmierzone wartości wskazują odchylenie o pięć procent; sexuelle Abweichung dewiacja seksualna
23. Bedeutungsunterschied der (PL die Bedeutungsunterschiede) różnica znaczeniowa
24. Streit der (PL die Streite, mst Singular) spór, sprzeczka, kłótnia, bójka, różnica zdań; wir hatten viel Streit często się kłóciliśmy; einen Streit schlichten łagodzić spór; ein wissenschaftlicher Streit spór naukowy; es war ein Streit um Worte to był spór o słowa; ein Streit brach aus/entbrannte spór wybuchł/rozgorzał
25. Zeitunterschied der (PL die Zeitunterschiede) różnica czasu
26. Temperaturunterschied der (PL die Temperaturunterschiede) różnica temperatury
27. dazwischen przysłówek między tym, między to; der Unterschied dazwischen różnica pomiędzy tym
28. Divergenz die (PL die Divergenzen) dywergencja, rozbieżność, różnica zdań
29. Unstimmigkeit die (PL die Unstimmigkeiten) sprzeczność, niezgodność, różnica zdań, rozbieżność poglądów
30. Tonunterschied der (PL die Tonunterschiede) różnica odcieni

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu