Sache - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 11:39

  • Haseł: 58325


1. Sache die (PL die Sachen) kwestia, sprawa, rzecz; zur Sache kommen przejść do rzeczy, przystąpić do rzeczy; das ist eine Sache des Geschmacks to kwestia smaku/rzecz gustu; sie packte ihre Sachen zusammen pot. spakowała swoje manatki; bewegliche Sachen rzeczy ruchome, ruchomości; unbewegliche Sachen rzeczy nieruchome, nieruchomości
2. fingern czasownik fingert, fingerte, hat gefingert manipulować, grzebać an einer Sache przy czymś; es wird die Sache fingern pot. on to już załatwi
3. zeihen czasownik zeiht, zieh, hat geziehen lit. pomawiać, posądzać, obwiniać jemanden einer Sache (GEN) kogoś o coś; jemanden einer Lüge zeihen zarzucać komuś kłamstwo
4. kundig przymiotnik biegły, doświadczony, mądry; einer Sache (GEN) kundig sein być w czymś biegłym, znać się na czymś
5. nachhaken czasownik hakt nach, hakte nach, hat nachgehakt wnikliwie dopytywać, dociekając wracać in einer Sache do jakiejś sprawy
6. gewiss przymiotnik pewny, niejaki; einer Sache GEN gewiss sein być czegoś pewnym; ganz gewiss! z całą pewnością
7. unterfangen czasownik unterfängt, unterfing, hat unterfangen; sich unterfangen odważać się, ośmielać się einer Sache (GEN) na coś
8. Zeitalter das (PL die Zeitalter) wiek, era, epoka; goldenes Zeitalter einer Sache złoty wiek czegoś, złoty okres czegoś
9. verschätzen czasownik verschätzt, verschätzte, hat verschätzt; sich verschätzen przeliczyć się in einer Sache w czymś
10. inne przysłówek inne sein lit. być świadomym, zdawać sobie sprawę einer Sache (GEN) z czegoś
11. beimessen czasownik misst bei, maß bei, hat beigemessen przypisywać einer Affäre (DAT) übertriebene Bedeutung aferze przesadne znaczenie; einer Sache (DAT) Bedeutung beimessen przywiązywać do czegoś znaczenie
12. preisgeben czasownik gibt preis, gab preis, hat preisgegeben rezygnować, zdradzać; jemanden einer Sache (DAT) preisgeben lit. wydawać kogoś na pastwę czegoś
13. vergewissern czasownik vergewissert, vergewisserte, hat vergewissert; sich vergewissern upewniać się einer Sache (GEN) o czymś
14. Abhängigkeit die (PL die Abhängigkeiten) uzależnienie; die (nur Singular) zależność; in Abhängigkeit von einer Sache erfolgen następować w zależności od czegoś
15. gesundstoßen czasownik stößt gesund, stieß gesund, hat gesundgestoßen; sich gesundstoßen pot. napychać sobie kieszenie, odkuwać się an einer Sache na czymś
16. erbarmen czasownik erbarmt, erbarmte, hat erbarmt wzbudzać litość; sich einer Sache (GEN) erbarmen litować się nad czymś
17. Lauf der (PL die Läufe) także sport bieg, bieżnik, lufa, muz. pasaż; Lauf der Ereignisse bieg wypadków; Lauf des Flusses bieg rzeki; im Laufe der Jahre/Zeit z biegiem lat/czasu; einer Sache (DAT) freien Lauf lassen dać upust czemuś
18. frönen czasownik frönt, frönte, hat gefrönt oddawać się einer Sache (DAT) czemuś, jakiejś sprawie
19. entsagen czasownik entsagt, entsagte, hat entsagt zrzekać się einer Sache (DAT) czegoś; dem Rauchen entsagen rzucać palenie
20. äußerste przymiotnik ostatni, ostateczny, najodleglejszy, skrajny, największy; eine Sache von äußerster Bedeutung sprawa największej wagi; die äußerste Rechte skrajna prawica
21. innewerden czasownik wird inne, wurde inne, hat innegeworden przekonywać się einer Sache (GEN) o czymś, uzmysławiać sobie, pojmować
22. Licht das (nur Singular) światło, jasność; das (PL die Lichter) pot. oświetlenie, lampa; das Licht der Welt erblicken lit. ujrzeć światło dzienne; die Lichter der Großstadt światła wielkiego miasta; blasses Licht poświata; ans Licht kommen przen. wychodzić na światło dzienne; Licht in eine Sache bringen wyjaśniać sprawę
23. innewohnen czasownik wohnt inne, wohnte inne, hat innegewohnt tkwić, cechować, znamionować, być nieodłącznym elementem einer Sache czegoś; ihm wohnt Fleiß inne cechuje go pilność
24. beraten czasownik berät, beriet, hat beraten doradzać, udzielać rady jemanden in einer Sache komuś w jakiejś sprawie, omawiać etwas mit jemandem coś z kimś; jemanden bei der Entscheidung beraten doradzać komuś przy podejmowaniu decyzji; über etwas beraten obradować nad czymś
25. bedenklich przymiotnik, przysłówek niepewny, wątpliwy, niepewnie, wątpliwie; die Sache ist sehr bedenklich sprawa źle stoi, budzi obawy
26. eingedenk przymiotnik, przyimek pomny einer Sache (GEN) czegoś
27. Dringlichkeit die (nur Singular) eine Sache von Dringlichkeit sprawa niecierpiąca zwłoki
28. Genüge die (nur Singular); zur Genüge dosyć, pod dostatkiem, do syta; einer Sache Genüge leisten/tun zadośćuczynić
29. Bedeutung die (PL die Bedeutungen) znaczenie, sens, doniosłość, waga, ważność; Bedeutung eines Wortes znaczenie słowa; Bedeutung eines Ereignisses doniosłość zdarzenia; einer Sache große Bedeutung beimessen przywiązywać do czegoś dużą wagę
30. berauben czasownik beraubt, beraubte, hat beraubt rabować, pozbawiać, okradać jemanden einer Sache (GEN) kogoś z czegoś; jemanden all seiner Hoffnungen berauben pozbawić kogoś wszelkiej nadziei


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.