sposob - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 12:41

  • Haseł: 58325


1. Weise die (PL die Weisen) sposób, metoda, melodia; auf diese Art und Weise w taki sposób, takim sposobem; auf keine Weise w żaden sposób, żadną miarą; der (PL die Weisen) mędrzec; der Stein der Weisen kamień filozoficzny; die drei Weisen aus dem Morgenland Trzej Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie
2. Wie das (nur Singular) lit. sposób
3. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
4. Modus der (PL die Modi) infor. jęz. tryb, lit. sposób; abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern infor. tryb awaryjny z obsługą sieci
5. Mittel das (PL die Mittel) środek, sposób, średnia; mit allen Mitteln wszelkimi środkami, wszelkimi sposobami; kein Mittel unversucht lassen wypróbować wszystkie środki; aus eigenen Mitteln z własnych środków
6. Behandlungsart die (PL die Behandlungsarten) sposób traktowania, sposób obróbki, sposób leczenia
7. einfach przymiotnik, przysłówek prosty, łatwy, nieskomplikowany, niezłożony, pojedynczy, jednokrotny, prosto, łatwo, w sposób nieskomplikowany, w sposób niezłożony, po prostu, jednokrotnie; einfach so tak po prostu, bez powodu
8. Ernährungsweise die (PL die Ernährungsweisen) sposób odżywania, sposób żywienia
9. zweckmäßigerweise przysłówek w sposób celowy, w sposób racjonalny
10. Darstellungsweise die (PL die Darstellungsweisen) chem. sposób wytwarzania, sposób otrzymywania
11. kennzeichnenderweise przysłówek w sposób znamienny, w sposób charakterystyczny
12. Verhaltensweise die (PL die Verhaltensweisen) sposób zachowania, sposób postępowania
13. Handlungsweise die (PL die Handlungsweisen) sposób działania, sposób postępowania
14. vertrauenerweckend przymiotnik, przysłówek budzący zaufanie, wzbudzający zaufanie, w sposób budzący zaufanie, w sposób wzbudzający zaufanie
15. Sichtweise die (PL die Sichtweisen) sposób widzenia, sposób myślenia, punkt widzenia, percepcja, perspektywa (czyjaś)
16. Bauweise die (PL die Bauweisen) sposób budowania, konstrukcja, styl architektoniczny
17. Messverfahren das (PL die Messverfahren) sposób pomiaru
18. keinerlei przysłówek żaden; auf keinerlei Weise w żaden sposób
19. Ernährung die (nur Singular) odżywanie się, sposób odżywiania się, wyżywienie, utrzymanie
20. keineswegs przysłówek w żaden sposób, bynajmniej
21. Redeweise die (PL die Redeweisen) sposób mówienia
22. vorschnell przymiotnik, przysłówek pochopny, nieprzemyślany, zbyt pospieszny, przedwczesny, pochopnie, w sposób nieprzemyślany, przedwcześnie
23. Lebensweise die (PL die Lebensweisen) sposób życia, tryb życia; eine sitzende Lebensweise siedzący tryb życia
24. anderswie przysłówek pot. w inny sposób, inaczej
25. unkompliziert przymiotnik, przysłówek nieskomplikowany, bez komplikacji, w nieskomplikowany sposób
26. voreilig przymiotnik, przysłówek pochopny, nieprzemyślany, zbyt pospieszny, przedwczesny, pochopnie, w sposób nieprzemyślany, przedwcześnie
27. Bezahlart die (PL die Bezahlarten) sposób zapłaty
28. geschwollen przymiotnik, przysłówek obrzmiały, spuchnięty, opuchnięty, nadęty, napuszony, w napuszony sposób; forma Partizip Perfekt czasownika schwellen
29. Gangart die (PL die Gangarten) sposób chodzenia, chód
30. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.