stosowac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 12:29

  • Haseł: 58325


1. anwenden czasownik wendet an, wendete an/wandte an, hat angewendet/angewandt używać, stosować; angewandte Mathematik matematyka stosowana
2. verwenden czasownik verwendet, verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet używać, stosować; auf etwas Energie verwenden wkładać w coś energię; sich für jemanden verwenden wstawiać się za kimś
3. gebrauchen czasownik gebraucht, gebrauchte, hat gebraucht używać, stosować
4. umsetzen czasownik setzt um, setzte um, hat umgesetzt przesadzać (kogoś, roślinę), stosować; sich umsetzen przesiadać się; etwas in die Praxis umsetzen stosować coś w praktyce
5. Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne
6. Empfängnisverhütung die (nur Singular) zapobieganie ciąży, antykoncepcja; Empfängnisverhütung betreiben stosować antykoncepcję; natürliche Empfängnisverhütung naturalna metoda zapobiegania ciąży, antykoncepcja naturalna
7. handhaben czasownik handhabt, handhabte, hat gehandhabt obchodzić się z czymś, obsługiwać, stosować, używać
8. mobben czasownik mobbt, mobbte, hat gemobbt stosować mobbing
9. richten czasownik richtet, richtete, hat gerichtet kierować, ustawiać, prawn. sądzić; den Blick auf etwas richten kierować na coś wzrok; sich an etwas richten stosować się do czegoś
10. inhalieren czasownik inhaliert, inhalierte, hat inhaliert inhalować, wziewać, stosować inhalację; Rauch inhalieren zaciągać się dymem
11. tricksen czasownik trickst, trickste, hat getrickst posługiwać się sztuczkami, stosować chwyty
12. vorkehren czasownik kehrt vor, kehrte vor, hat vorgekehrt okazywać, podkreślać, austr. szwajc. przedsiębrać, stosować
13. züchtigen czasownik züchtigt, züchtigte, hat gezüchtigt chłostać, stosować karę cielesną
14. Vergeltungsmaßnahme die (PL die Vergeltungsmaßnahmen) środek odwetowy, represja; Vergeltungsmaßnahme treffen stosować represje, przedsięwziąć kroki odwetowe
15. Methode die (PL die Methoden) metoda; eine Methode anwenden stosować metodę
16. befolgen czasownik befolgt, befolgte, hat befolgt słuchać się, stosować się; einen Rat befolgen iść za radą; die Vorschriften befolgen przestrzegać przepisów
17. benutzen czasownik benutzt, benutzte, hat benutzt korzystać, używać, użytkować, eksploatować, posługiwać się, stosować; die Gelegenheit benutzen korzystać z okazji
18. Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.