tempo - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 13:04

  • Haseł: 58325


1. Tempo das (PL die Tempos) tempo, pot. chusteczka higieniczna
2. Tempo-30-Zone die (PL die Tempo-30-Zonen) strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h
3. innehalten czasownik hält inne, hielt inne, hat innegehalten zatrzymywać się, przerywać, trzymać się, przestrzegać, zachowywać; die Vorschriften innehalten przestrzegać przepisów; Tempo innehalten zachowywać tempo
4. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
5. halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; etwas für etwas halten uważać coś za coś, brać coś za coś; Augenzeuge hielt Brückeneinsturz für Erdbeben naoczny świadek wziął zawalenie się mostu za trzęsienie ziemi; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę; sich in Grenzen/über Wasser halten utrzymywać się w granicach/na powierzchni
6. mithalten czasownik hält mit, hielt mit, hat mitgehalten nadążać, dotrzymywać kroku, wytrzymywać tempo, dotrzymywać placu, podołać, współuczestniczyć
7. aufdrehen czasownik dreht auf, drehte auf, hat aufgedreht odkręcać, pot. przyspieszać tempo
8. Zeitlupentempo das (nur Singular) tempo zwolnione; im Zeitlupentempo przen. w żółwim tempie
9. Zeitraffer der (nur Singular) przyspieszone tempo; etwas im Zeitraffer aufnehmen nagrywać coś w przyspieszonym tempie
10. Sprechtempo das (PL die Sprechtempos) tempo mówienia
11. drosseln czasownik drosselt, drosselte, hat gedrosselt dławić, dusić, tłumić, ograniczać; das Tempo auf 50 km/h drosseln ograniczać prędkość do 50 km/h; die Einfuhr drosseln ograniczać import
12. Eiltempo das (nur Singular) pot. ekspresowe tempo; etwas im Eiltempo erledigen załatwiać coś w ekspresowym tempie
13. Lerngeschwindigkeit die (nur Singular) tempo uczenia się
14. Schritttempo das (nur Singular) mot. wolne tempo


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.