unter - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 02:45

  • Haseł: 58325


1. unter przyimek + DAT/AKK pod, poniżej, pośród, wśród; unter dem Durchschnitt poniżej średniej; unter uns gesagt między nami mówiąc; unter Freunden wśród przyjaciół
2. unterlegen czasownik legt unter, legte unter, hat untergelegt podkładać etwas unter etwas coś pod coś, przen. błędnie interpretować, mylnie przypisywać, imputować, insynuować; (unterlegt, unterlegte, hat unterlegt) opatrywać mit Musik muzyką, wykładać etwas mit etwas coś czymś; przymiotnik pokonany, słabszy, zwyciężony; forma Partizip Perfekt czasownika unterliegen
3. unterziehen czasownik zieht unter, zog unter, hat untergezogen wkładać po spód (ubranie), mieszać delikatnie; (unterzieht, unterzog, hat unterzogen) poddawać; etwas einem Test unterziehen testować coś, poddawać coś testowi; jemanden einem Verhör unterziehen poddawać kogoś przesłuchaniu
4. unterbringen czasownik bringt unter, brachte unter, hat untergebracht umieszczać, lokować, pot. załatwiać pracę, załatwiać posadę
5. unterjubeln czasownik jubelt unter, jubelte unter, hat untergejubelt pot. wrabiać jemandem etwas kogoś w coś
6. untergraben czasownik untergräbt, untergrub, hat untergraben podkopywać; das Vertrauen zu jemandem untergraben podrywać zaufanie do kogoś; (gräbt unter, grub unter, hat untergegraben) przekopywać
7. unterhalten czasownik unterhält, unterhielt, hat unterhalten utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać; sich unterhalten bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś; (hält unter, hielt unter, hat untergehalten) pot. podtrzymywać, podstawiać
8. unterheben czasownik hebt unter, hob unter, hat untergehoben ubijać; Eischnee unterheben ubijać pianę z białka
9. unterkommen czasownik kommt unter, kam unter, ist untergekommen znajdować schronienie, znajdować nocleg, znajdować posadę
10. unterkriegen czasownik kriegt unter, kriegte unter, hat untergekriegt pot. pokonywać, poskramiać; sich nicht unterkriegen lassen pot. nie dawać się
11. unterliegen czasownik liegt unter, lag unter, hat untergelegen być podłożonym, leżeć pod; (unterliegt, unterlag, ist unterlegen) ulegać, podlegać; es unterliegt keinem Zweifel, dass... nie ulega wątpliwości, że...; einer Strafe unterliegen podlegać karze; der Kontrolle unterliegen podlegać kontroli
12. Bedingung die (PL die Bedingungen) warunek; unter der Bedingung pod warunkiem; unter keiner Bedingung w żadnym razie, w żadnym wypadku; Bedingungen stellen stawiać warunki
13. unterordnen czasownik ordnet unter, ordnete unter, hat untergeordnet podporządkowywać; sich unterordnen podporządkowywać się
14. unterschieben czasownik schiebt unter, schob unter, hat untergeschoben podsuwać; (unterschiebt, unterschob, hat unterschoben) insynuować, imputować böse Absichten złe zamiary, mylnie przypisywać
15. untersinken czasownik sinkt unter, sank unter, hat untergesunken tonąć
16. unterstellen czasownik stellt unter, stellte unter, hat untergestellt podstawiać, wstawiać, dawać na przechowanie; sich unterstellen schronić się; (unterstellt, unterstellte, hat unterstellt) podporządkowywać, uzależniać, insynuować, imputować; jemandem unterstellt sein podlegać komuś; bösen Willen unterstellen mylnie przypisywać złą wolę
17. untertauchen czasownik taucht unter, tauchte unter, hat untergetaucht zanurzać; (ist untergetaucht) zanurzać się, dawać nura, nurkować; in der Menge untertauchen przen. znikać w tłumie
18. Aufsicht die (PL die Aufsichten) nadzór, kontrola; unter Aufsicht pod nadzorem; der Aufsicht unterliegen podlegać nadzorowi
19. Wasser das (nur Singular) woda (ciecz); hartes/weiches Wasser twarda/miękka woda; kaltes Wasser zimna woda; siedendes/kochendes Wasser wrzątek, wrząca woda; etwas unter Wasser setzen zatapiać coś; Wasser lassen oddawać mocz; nahe am Wasser gebaut sein mieć oczy w mokrym miejscu, płakać o byle co; das (PL die Wasser oder die Wässer) woda (zbiornik wodny); das (PL die Wässer) woda (perfumy)
20. Mordverdacht der (nur Singular) podejrzenie o popełnieniu morderstwa; unter Mordverdacht (DAT) stehen być podejrzanym o popełnienie morderstwa
21. Ägide die (nur Singular) egida; unter jemandes Ägide pod czyjąś egidą
22. Mitwirkung die (nur Singular) współudział, współdziałanie; unter Mitwirkung von jemandem przy współudziale kogoś; ohne seine/ihre Mitwirkung bez jego/jej współudziału
23. Titel der (PL die Titel) tytuł, godność, prawn. tytuł wykonawczy; unter dem Titel pod tytułem; der Titel lautet... tytuł brzmi...
24. Fußabstreifer der (PL die Fußabstreifer) wycieraczka; Schlüssel unter den Fußabstreifer legen kłaść klucz pod wycieraczką
25. austeilen czasownik teilt aus, teilte aus, hat ausgeteilt rozdzielać, rozdawać unter jemanden między kogoś; Befehle austeilen wydawać rozkazy
26. biegen czasownik biegt, bog, hat/ist gebogen giąć, wyginać, zginać / skręcać; sich unter einer Last biegen uginać się pod ciężarem; nach rechts biegen skręcać w prawo; nach links biegen skręcać w lewo
27. Lupe die (PL die Lupen) lupa; jemanden/etwas unter die Lupe nehmen pot. brać kogoś/coś pod lupę
28. Beachtung die (nur Singular) uwzględnienie, wzgląd, uwaga; Beachtung finden zwracać czyjąś uwagę; unter Beachtung uwzględniając, biorąc pod uwagę
29. Kanone die (PL die Kanonen) działo, armata; etwas ist unter aller Kanone pot. coś jest poniżej wszelkiej krytyki
30. einreihen czasownik reiht ein, reihte ein, hat eingereiht zaszeregowywać, klasyfikować, włączać in eine Sammlung do zbioru; sich einreihen przyłączać się; jemanden unter die Künstler einreihen zaliczyć kogoś do artystów; sich in eine Schlange einreihen stawać w kolejce


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.