•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. wieder przysłówek znowu, znów; wieder immer nieustannie; nie wieder nigdy więcej; wieder anfangen zaczynać znowu
2. wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
3. wiederaufbauen czasownik baut wieder auf, baute wieder auf, hat wiederaufgebaut odbudowywać
4. wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
5. wiederbeleben czasownik belebt wieder, belebte wieder, hat wiederbelebt ożywiać na nowo, reaktywować, przywracać do życia, rewitalizować, ratować, cucić, reanimować
6. wiederbringen czasownik bringt wieder, brachte wieder, hat wiedergebracht przynosić z powrotem, odnosić z powrotem
7. wiederentdecken czasownik entdeckt wieder, entdeckte wieder, hat wiederentdeckt odkrywać na nowo
8. wiedererlangen czasownik erlangt wieder, erlangte wieder, hat wiedererlangt odzyskiwać; Unabhängigkeit wiedererlangen odzyskiwać niepodległość
9. wiederfinden czasownik findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden odnajdywać; sich wiederfinden odnajdywać się
10. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
11. wiedergewinnen czasownik gewinnt wieder, gewann wieder, hat wiedergewonnen odzyskiwać, otrzymywać na powrót
12. wiederhaben czasownik hat wieder, hatte wieder, hat wiedergehabt mieć z powrotem, odzyskać
13. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
14. wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
15. wiederkehren czasownik kehrt wieder, kehrte wieder, ist wiedergekehrt wracać, powracać, powtarzać się
16. wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
17. wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
18. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
19. wiederverwerten czasownik verwertet wieder, verwertete wieder, hat wiederverwertet odzyskiwać, recyklingować
20. wiederverkaufen czasownik verkauft wieder, verkaufte wieder, hat wiederverkauft odsprzedawać, odstępować
21. wiedererkennen czasownik erkennt wieder, erkannte wieder, hat wiedererkannt rozpoznać (kogoś/coś wcześniej znanego); ich habe dich sofort wiedererkannt od razu cię rozpoznałem; sie war kaum wiederzuerkennen ledwo można ją było rozpoznać
22. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
23. vergehen czasownik vergeht, verging, ist vergangen upływać, mijać, przemijać, przechodzić, ustępować, słabnąć; die Tage vergingen mir wie im Fluge dni przeleciały mi jak z bicza strzelił; es vergingen zwanzig Minuten, bis sie endlich kam minęlo dwadzieścia minut, zanim wreszcie przyszła; wie doch die Zeit vergeht! jak ten czas leci!; der Schmerz vergeht wieder ból ustąpi; vor Hunger / Durst / Ungeduld vergehen umierać z głodu / pragnienia / niecierpliwości; als sie auf den Teller sah, verging ihr der Appetit gdy zobaczyła talerz, straciła apetyt; sich gegen das Gesetz vergehen wyłamać się spod prawa; sich an jemandem vergehen dopuścić się czynów nierządnych na kimś
24. aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
25. wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
26. schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu
27. heiter przymiotnik, przysłówek wesoły, słoneczny, pogodny, wesoło, słonecznie, pogodnie; er wird wieder heiter wypogadza się
28. auffinden czasownik findet auf, findete auf, hat aufgefindet znajdować; wieder auffinden odnajdywać
29. zuschütten czasownik schüttet zu, schüttete zu, hat zugeschüttet zasypywać eine Grube dół, dosypywać, dolewać, pot. zalewać się; sie haben sich auf der Party wieder sinnlos zugeschüttet w trakcie imprezy znowu zalali się do nieprzytomności
30. zusammenflicken czasownik flickt zusammen, flickte zusammen, hat zusammengeflickt pot. klecić; jemanden wieder zusammenflicken nach einem Unfall pot. poskładać kogoś po wypadku

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu