wieder - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-21 17:32

  • Haseł: 58325


1. wieder przysłówek znowu, znów; wieder immer nieustannie; nie wieder nigdy więcej; wieder anfangen zaczynać znowu
2. wiederaufbauen czasownik baut wieder auf, baute wieder auf, hat wiederaufgebaut odbudowywać
3. wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
4. wiederbeleben czasownik belebt wieder, belebte wieder, hat wiederbelebt ożywiać na nowo, reaktywować, przywracać do życia, rewitalizować, ratować, cucić, reanimować
5. wiederbringen czasownik bringt wieder, brachte wieder, hat wiedergebracht przynosić z powrotem, odnosić z powrotem
6. wiederentdecken czasownik entdeckt wieder, entdeckte wieder, hat wiederentdeckt odkrywać na nowo
7. wiedererlangen czasownik erlangt wieder, erlangte wieder, hat wiedererlangt odzyskiwać; Unabhängigkeit wiedererlangen odzyskiwać niepodległość
8. wiederfinden czasownik findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden odnajdywać; sich wiederfinden odnajdywać się
9. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
10. wiedergewinnen czasownik gewinnt wieder, gewann wieder, hat wiedergewonnen odzyskiwać, otrzymywać na powrót
11. wiederhaben czasownik hat wieder, hatte wieder, hat wiedergehabt mieć z powrotem, odzyskać
12. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
13. wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
14. wiederkehren czasownik kehrt wieder, kehrte wieder, ist wiedergekehrt wracać, powracać, powtarzać się
15. wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
16. wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
17. wiederverwerten czasownik verwertet wieder, verwertete wieder, hat wiederverwertet odzyskiwać, recyklingować
18. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
19. aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
20. wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
21. schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu
22. heiter przymiotnik, przysłówek wesoły, słoneczny, pogodny, wesoło, słonecznie, pogodnie; er wird wieder heiter wypogadza się
23. auffinden czasownik findet auf, findete auf, hat aufgefindet znajdować; wieder auffinden odnajdywać
24. zuschütten czasownik schüttet zu, schüttete zu, hat zugeschüttet zasypywać eine Grube dół, dosypywać, dolewać, pot. zalewać się; sie haben sich auf der Party wieder sinnlos zugeschüttet w trakcie imprezy znowu zalali się do nieprzytomności
25. abschreiben czasownik schreibt ab, schrieb ab, hat abgeschrieben przepisywać, odpisywać; eine Seite wieder abschreiben przepisywać stronę; während der Klassenarbeit abschreiben odpisywać, ściągać podczas klasówki
26. verwerten czasownik verwertet, verwertete, hat verwertet przyswajać, utylizować, wykorzystywać; wieder verwerten odzyskiwać, recyklingować
27. entdecken czasownik entdeckt, entdeckte, hat entdeckt odkrywać, znajdować, wykrywać; wieder entdecken odkrywać na nowo
28. aufklaren czasownik klart auf, klarte auf, hat aufgeklart rozpogadzać się, wypogadzać się, rozjaśniać się; der Himmel klarte am Nachmittag wieder auf niebo po południu ponownie się rozpogodziło; nachts bei Aufklaren Frostgefahr nocą podczas wypogodzeń niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków
29. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko
30. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; das Hin und Her pot. bieganina, zamieszanie, ciągłe zmiany; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.