•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. finden czasownik findet, fand, hat gefunden znajdować, natrafiać, natykać się, odszukiwać, zastawać, uważać, uznawać, sądzić; sich finden znajdować się, odnajdywać się, dostosowywać się, przystosowywać się, okazywać się; wie finden Sie das? co Pani/Pan na to?, co Pani/Pan o tym sądzi?
2. erübrigen czasownik erübrigt, erübrigte, hat erübrigt odkładać, oszczędzać, znajdować; es erübrigt sich zu sagen słowa są zbędne; die Frage erübrigt sich... pozostaje pytanie...
3. nachlesen czasownik liest nach, las nach, hat nachgelesen czytać jeszcze raz, zbierać pokłosie; bei Goethe nachlesen znajdować u Goethego
4. Fadenkreuz das (PL die Fadenkreuze) krzyż nitkowy; ins Fadenkreuz geraten przen. znaleźć się na celowniku
5. auffindbar przymiotnik dający się znaleźć, odnajdywalny; schwer auffindbar trudny do znalezienia
6. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
7. auffinden czasownik findet auf, findete auf, hat aufgefindet znajdować; wieder auffinden odnajdywać
8. vorfinden czasownik findet vor, fand vor, hat vorgefunden zastawać, znajdować
9. unterkommen czasownik kommt unter, kam unter, ist untergekommen znajdować schronienie, znajdować nocleg, znajdować posadę
10. Kreuzweg der (PL die Kreuzwege) rel. Droga Krzyżowa, rozdroże, rozstaje; am Kreuzweg stehen znaleźć się na rozdrożu
11. Mitte die (PL die Mitten) środek; in der Mitte w środku; Mitte August w połowie sierpnia; die goldene Mitte finden znaleźć złoty środek
12. Kreuzfeuer das (PL die Kreuzfeuer) mil. ogień krzyżowy; ins Kreuzfeuer der Kritik geraten przen. znaleźć się w krzyżowym ogniu krytyki
13. entdecken czasownik entdeckt, entdeckte, hat entdeckt odkrywać, znajdować, wykrywać; wieder entdecken odkrywać na nowo
14. Kuh die (PL die Kühe) krowa; die Kühe auf der Wiese weiden lassen paść krowy na łące; die Kuh vom Eis holen przen. pot. znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji
15. aussuchen czasownik sucht aus, suchte aus, hat ausgesucht wyszukiwać; sich etwas aussuchen coś sobie wyszukiwać, znajdować
16. Seenot die (nur Singular) niebezpieczeństwo na morzu, nagła sytuacja na morzu; in Seenot geraten znaleźć się w niebezpieczeństwie na morzu
17. befinden czasownik befindet, befand, hat befunden uznawać, uważać, poczytywać; sich befinden znajdować się, być, przebywać; wie befinden Sie sich? jak się pan/pani miewa?; der Ausgang befindet sich dort wyjście znajduje się tam; sich in Haft befinden znajdować się w areszcie; sich in der Entwicklung befinden znajdować się w fazie rozwoju
18. Sackgasse die (PL die Sackgassen) ślepa uliczka, ślepy zaułek; in eine Sackgasse geraten znaleźć się w ślepej uliczce
19. zurechtfinden czasownik findet zurecht, fand zurecht, hat zurechtgefunden; sich zurechtfinden zorientować się, rozeznać się, połapać się, trafić, znaleźć drogę
20. gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw jemandem/einer Sache kogoś/czegoś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
21. herausfinden czasownik findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden znajdować, wynajdować
22. verkaufen czasownik verkauft, verkaufte, hat verkauft sprzedawać; zu verkaufen sein być na sprzedaż; sich leicht verkaufen łatwo się sprzedawać, łatwo znajdować nabywców

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu